การพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ

พัฒนาตนเอง

การด้อยคุณภาพของน้ำมันฟู้ดเกรด

น้ำมันฟู้ดเกรด  คือ ของซื้อของขายหล่อลื่นเกรดพิเศษ ด้วยว่าการใช้งานกับเครื่องจักรในสายการทำอาหาร ซึ่งมีโอกาสที่จะปนเปื้อนไปในระหว่างขบวนการทำ  เพราะด้วยผลผลิตหล่อลื่นทั่วไปเมื่อมีการใช้งานก็จะเกิดการแปรปรวนทางเคมี เกิด สารไดออกซิน (Dioxin) ( รวมสารฟิวแรน ซึ่งเป็นสารที่มีส่วนประกอบละม้ายกับสารไดออกซินทั้งสรรพคุณ อันตราย และแหล่งกำเนิด) เป็นสารเคมีที่คงตัวได้ดีในดิน ไม่ย่อยสลายเมื่อถูกความร้อน ไม่ละลายในน้ำ แต่ละลายได้ดีในไขมัน จึงสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตได้ การได้รับสารไดออกซินจากการสูดดมหรือทานอาหารที่มีสารไดออกซินปนเปื้อนอยู่เป็นเวลานาน น้ำมันหล่อฟู้ดเกรดที่ใช้กันในปัจจุบันนี้นี้ส่วนมากเป็นพวกน้ำมันแร่ (Mineral Oil) ซึ่งเป็นผลิตผลจากการกลั่นน้ำมันดิบ พวกที่เป็นน้ำมันสังเคราะห์ (Synthetic Oil) ก็มีใช้อยู่บ้าง แต่เป็นจำนวนน้อยและใช้ในงานพิเศษๆ เท่านั้น ในที่นี้จะขอกล่าวเฉพาะการเสื่อมคุณลักษณะของน้ำมันหล่อลื่นชนิดน้ำมันแร่เท่านั้น น้ำมันหล่อลื่นแต่ละชนิดได้ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อให้มีคุณลักษณะและคุณภาพเหมาะสมสำหรับงานหล่อลื่นแต่ละประเภท โดยการนำเอาน้ำมันพื้นฐานที่มีความหนืดพอเหมาะมาสังคายนายคุณภาพด้วยการเติมสารเคมีเพิ่มคุณภาพ เพื่อให้คุณค่าพิเศษตามความต้องการ เช่น คุณสมบัติในการชะล้างป้องกันฟอง หรือรับแรงกด เป็นต้น เมื่อถูกใช้งานสรรพคุณพร้อมทั้งคุณลักษณะของน้ำมันหล่อลื่นต้องสูญเสียหรือเสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆ จนในที่สุดไม่อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานอีกต่อไป ลักษณะการด้อยคุณภาพของน้ำมันหล่อลื่นสามารถจำแนกออกได้เป็น 3 ลักษณะใหญ่ๆ คือ การเสื่อมสภาพของตัวเนื้อน้ำมันที่อุบัติขึ้นจากปฏิกิริยาอ็อคซิเดชั่น สารเพิ่มคุณค่าในน้ำมันถูกใช้หมดไป หรือเสื่อมคุณภาพไป มีสิ่งเลอะเทอะหรือสารอื่นจากภายนอกเข้าไปปะปน

กระบวนการทำสำเนาโดยใช้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารแสนสะดวก

ขบวนการแรกเริ่มของการใช้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารให้นำงานพิมพ์ที่จะทำถ่ายมาคว่ำลงบนกระจกของเครื่องถ่ายเอกสาร ปิดแผ่นฝาของเครื่องเช่าถ่ายเอกสารเพื่อจะไม่ให้แสงสว่างเข้าเครื่อง ตั้งรายละเอียดปลีกย่อยที่ต้องการ เช่น สัดส่วนกระดาษ ขนาดเอกสาร  ความแรงของหมึก ปริมาณถ่ายที่ต้องการ เป็นต้น จากนั้นกดปุ่มปล่อยกระดาษเพื่อเครื่องทำการถ่ายเอกสารตามอยากได้ ทันทีที่ได้คัดลอกครบตามโควตาที่ตั้งไว้ เครื่องเช่าถ่ายเอกสารจะหยุดงาน แล้วจึงกดปุ่มพักเครื่องสำหรับประหยัดไฟฟ้า เครื่องถ่ายเอกสารคือเครื่องมือออฟฟิศที่มีความหมายมากชนิดหนึ่งจึงพึงหาวิถีทางบำรุงให้สามารถใช้งานได้ดี ปราศจากปมปัญหา และเป็นเหตุให้ประหยัดงบในการรักษาเครื่องด้วย อันจะส่งผลให้เกิดการงานมีประสิทธิภาพ การป้องกันเครื่องทีแรกทำได้ทั้งนี้ ในการทำสำเนา ถ้าหากกระดาษเข้าไปติดในเครื่องให้ตรวจดูการทำงานของลูกยางว่า วนไปในแนวใดดึงกระดาษที่ติดไว้ออกตามรูปพรรณการเวียนของลูกยางนั้น อย่าใช้ปลั๊กไฟฟ้าร่วมกับข้าวของเครื่องใช้ชนิดอื่น เพื่อ ความสามารถของเครื่อง ตรวจดูสิ่งของที่ใช้กับเครื่องถ่ายเอกสารให้ปริมาณพอ ใช้เครื่องถ่ายเอกสารตามวิธีการที่กำหนดไว้ ระแวดระวังอย่าให้เครื่องถ่ายเอกสารโดนน้ำ พร้อมกับอย่าให้ฝุ่นผงเข้าเครื่อง ถ้าหากเครื่องหมดสภาพ อย่าทำการบูรณะด้วยตนเอง ให้เรียกช่างไม่ก็ผู้รอบรู้การมากระทำการแก้หรือมีข้อกังขาในการใช้เครื่อง ให้ถามช่างไม่ก็ผู้ชำนาญพิเศษการใช้เครื่อง สมควรมีรายงานเสมอๆเครื่องเพื่อที่จะทำการบันทึกประวัติของเครื่องไว้ ครั้นเมื่อเลิกใช้เครื่องมือ ต้องถอดปลั๊กไฟออก พร้อมทั้งใช้ผ้าคลุมเครื่องเป็นประจำภายหลังเลิกใช้งานในแต่ละวันเพื่อจะป้องกันฝุ่นเข้าเครื่อง เมื่อทำได้เพียงนี้การใช้เครื่องเช่าถ่ายเอกสารก็จะใช้ได้ช้านานพร้อมทั้งชัวร์ได้ว่าจะทำให้มีศักยภาพเยอะขึ้นเป็นแน่